Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku

ul. Witkiewicza 8
38-500 Sanok
tel./fax: (0-13) 46 42 445
tel.: (0-13) 46 42 446

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku

ul. Witkiewicza 8
38-500 Sanok
tel./fax: (0-13) 46 42 445
tel.: (0-13) 46 42 446

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

Witamy na stronie BIP PZD w Sanoku

Uruchamiam sytezator mowy...

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku

ul. Witkiewicza 8
38-500 Sanok

tel./fax: (0-13) 46 42 445,
tel.: (0-13) 46 42 446

Formularz kontaktowy

Godziny urzędowania
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku działa na podstawie uchwały Nr V/14/1999 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 22 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej "Powiatowy Zarząd Dróg" na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz 1014).

 

Do zadań Zarządu Dróg należy w szczególności:

 • współpraca z Zarządem Powiatu i odpowiednimi jednostkami w zakresie:

   - opracowania projektów planów rozwoju sieci drogowej,

   - przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju,

 • pełnienie funkcji inwestora w zakresie dróg powiatowych,
 • opracowywanie projektów planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • wnioskowanie do Zarządu Powiatu Sanockiego o zmiany w zakresie organizacji ruchu oraz przedkładanie projektów tych zmian do akceptacji,
 • udzielanie informacji użytkownikom dróg o stanie przejezdności dróg powiatowych,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie psa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • wydawanie decyzji o przywróceniu do poprzedniego stanu samowolnie naruszonego pasa drogowego lub zarezerwowanego pasa terenu,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym oraz na obiektach mostowych urządzeń lub obiektów związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami znajdującymi się w zarządzie jednostki,
 • wypłata odszkodowań wynikających z przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz z przepisów kodeksu cywilnego.
Opublikował: Paweł Rogoz
Publikacja dnia: 27.04.2023, 07:18
Dokument oglądany razy: 11 047
Podpisał: Paweł Rogoz
Dokument z dnia: 24.04.2023